Clan Forum & Activities-百家論壇及宗親活動

                  有關方-雷始祖源流的討論—方氏論證資料之一

%e6%96%b9%e6%b0%8f%e8%ae%ba%e8%af%81%e8%b5%84%e6%96%99%e4%b9%8b%e4%b8%80

———————————————————————————————————————————-

                 有關方-雷始祖源流的討論—方氏論證資料之二

%e6%96%b9%e6%b0%8f%e8%ae%ba%e8%af%81%e8%b5%84%e6%96%99%e4%b9%8b%e4%ba%8c%ef%bc%8c

———————————————————————————————————————————-

                 有關方-雷始祖源流的討論—方氏論證資料之三

%e6%96%b9%e6%b0%8f%e8%ae%ba%e8%af%81%e8%b5%84%e6%96%99%e4%b9%8b%e4%b8%89

———————————————————————————————————————————-

                 有關方-雷始祖源流的討論—方氏論證資料之四

%e6%96%b9%e6%b0%8f%e8%ae%ba%e8%af%81%e8%b5%84%e6%96%99%e4%b9%8b%e5%9b%9b

———————————————————————————————————————————-

                 有關方-雷始祖源流的討論—方氏論證資料之五

%e6%96%b9%e6%b0%8f%e8%b5%84%e6%96%99%e8%ae%ba%e8%af%81%e4%b9%8b%e4%ba%94

———————————————————————————————————————————-

                 有關方-雷始祖源流的討論—方氏論證資料之六

%e6%96%b9%e6%b0%8f%e8%ae%ba%e8%af%81%e8%b5%84%e6%96%99%e4%b9%8b%e5%85%ad

 

本欄目歡迎投稿報道各宗親社團與族譜研究有關的公益活動與文章,

內容真偽由投稿人負責,而且不做商業廣告。

pthuang9408@gmail.com 本欄主任編輯 2017.1.10